Hotel Ruby, Jaipur - Tariff

Hotel Ruby, Jaipur Jaipur Royal Delluxe Room Hotel Ruby Jaipur

Deluxe Room: INR 1,800/-

Royal Deluxe Room: INR 2,100/-

Please contact for group tariff